Rozdział I
Cele i zadania Rady Rodziców

§1


Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr l w Szczecinie;
 2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły;
 3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły.
 4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły;
 5. Radzie Klasowej - należy przez to rozumieć wewnętrzny organ Rady wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych klas szkolnych;
 6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, i Skarbnika Rady;
 7. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady;
 8. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady;
 9. Reprezentatywności - rozumie się przez to zebranie wszystkich rodziców uczniów klasy szkolnej, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej rodzicem.

 

§2
 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, uchwały Ogółu Rodziców Uczniów Szkoły z dnia 29.10.2003. Statutu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły.
  • zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie stanowiska w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły i przekazywanie go dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
  • formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu.
  • finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły.
  • organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu doskonalenia jakości jej pracy.

 

Rozdział II
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§3

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców uczniów każdej klasy szkolnej wybranych przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na wniosek zgłoszony przez jedną czwartą liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby rodziców uprawnionych do głosowania.
 2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania. Przed przystąpieniem do wyborów zebranie ustala czy dokona ich w sposób tajny czy jawny. Dla przeprowadzenia wyborów zebranie wybiera komisję skrutacyjną spośród tych rodziców, którzy nie kandydują w wyborach.
 3. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
 4. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny , jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.
 5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w uchwale Ogółu Rodziców Uczniów Szkoły z dnia 29.10.2003 i niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów klasy szkolnej.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust l -5.

 

§4
 1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym, które otwiera i prowadzi dotychczasowy przewodniczący Rady, wybiera, z zastrzeżeniem ust.2, w głosowaniu jawnym Prezydium i Komisję Rewizyjną . Liczba członków Prezydium nie powinna przekraczać 11 osób i w tym gronie należy zapewnić obecność członków Rady reprezentujących klasy każdego z roczników. Liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi od 3 do 5 osób. Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani w trybie przewidzianym dla wyborów. Przy wyborze i odwoływaniu członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepis §5. ust. 7.
 2. Do Prezydium nie mogą być wybrani członkowie Rady wybierani do Komisji Rewizyjnej i odwrotnie.
 3. Nowowybrane Prezydium na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć w dniu wyborów, wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady. Sekretarza Rady i Skarbnika Rady.
 4. Nowowybrana Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć w dniu wyborów, wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 5. Radę Klasową, reprezentującą każdą klasę Szkoły tworzą członkowie Rady wybrani w trybie określonym w §3.

 

§5
 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej trzy razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący Rady nie później niż do 30 września danego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole dla zawiadomień rodziców, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej dwa dni przed terminem zebrania.
 5. Zebrania Rady zwołuje jej Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej czterech Rad Klasowych lub Dyrektora.
 6. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2-5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych.
 7. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

Rozdział III
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§6

 1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz statut.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  • występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
  • wybór przedstawicieli ogółu rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych gremiów, w których przepisy oświatowe przewidują udział przedstawicieli rodziców Szkoły.
  • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora.
  • uzupełnianie składu Prezydium.
  • uchwalanie corocznego preliminarza Rady i/lub jego zmian.
  • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
  • uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.
  • powoływanie stałych i/lub doraźnych komisji Rady dla wykonania określonych zadań.

 

§7
 1. Prezydium wykonuje wszystkie kompetencje i zadania Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w §6 ust.2 pkt l i 3-6,
 2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
  • bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
  • realizacja preliminarza Rady,
  • wykonywanie uchwał Rady,
  • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Klasowych.
  • koordynowanie prac Rad Klasowych,
  • nadzór nad pracami komisji powoływanych przez Radę,
  • zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.
 3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium, przy czym jednym z nich musi być skarbnik.

 

§8
 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z preliminarzem i obowiązującymi przepisami,
  • przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  • opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium,
  • wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 4. Po zakończeniu kontroli sekretarz Komisji Rewizyjnej sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną w pełnym składzie. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjecie odpowiednich działań nadzorczych.

 

§9
 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący
 2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. Szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków, na wniosek przewodniczącego, może być określony uchwałą Prezydium.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium pełniącego którąś z funkcji wymienionych w §4 ust 3, Prezydium powierza tę funkcję jednej z pozostałych osób ze swego grona niepemiących w danym czasie żadnej z wymienionych funkcji. W przypadku wygaśnięcia mandatu członków Prezydium w liczbie większej niż trzy Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsca.

 

§10
 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas tych zebrań wnioski i uchwały w formie protokołów.
 2. Protokoły . po ich zaaprobowaniu przez większość obecnych na zebraniu, podpisują protokołujący i przewodniczący zebrania.
 3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

§11
 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy szkolnej wobec wychowawcy klasy, dyrektora i innych organów Szkoły.
 2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
  • realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danej klasy szkolnej,
  • prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów danej klasy wobec wychowawcy klasy, dyrektora i innych nauczycieli,
  • występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał,
  • informowanie rodziców uczniów klasy o pracy Rady i jej Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§12

 1. Rada nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Źródłem Funduszy Rady są:
  • dobrowolne składki rodziców uczniów Szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
  • dotacje budżetowe,
  • dochody z innych źródeł.
 3. Fundusz, o których mowa w ust 2, może być wydatkowany na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie na udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji jej programu wychowawczego i opieki nad uczniami.
 4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z Funduszu Rady mogą składać do Prezydium:
  • Dyrektor,
  • Rady Klasowe,
  • Wychowawcy klas,
  • Samorząd uczniowski.

 

§13
 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych (np. dotacje budżetowe) maja zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 

§14


Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, póz. 591 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

§15


Sprawy nieuregulowane w uchwale Ogółu Rodziców Uczniów Szkoły z dnia 29.10.2003 roku oraz w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział V
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§16


Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

 

§17


Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Komitetu Rodzicielskiego LO nr V im. Adama Asnyka w Szczecinie.

 

§18


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Radę.

Scroll
×